Obchodné podmienky 

Reklamačný poriadok 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

(ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

 

Tento reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskor. predpisov a ustanoveniami zákona č.250/2007 Z. z. o o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pri zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady predávaných tovarov a poskytovaných služieb.

1. Predávajúci zodpovedá za chyby produktu a kupujúci si uplatní reklamáciu bezodkladne u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Záručná doba na predávané výrobky je stanovená všeobecným právnym predpisom – Občianskym zákonníkom platnom v čase predaja.

2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na produkt zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, alebo prostredníctvom elektronickej pošty, alebo inak.

4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na produkt, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

6. Kupujúci vykoná prehliadku produktu pri prevzatí produktu. Po zistení chyby produktu, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení produktu predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe.

7. Ak produkt vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v súlade s ustanoveniami §18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonickým kontaktom.

8. Reklamačné konanie produktu, ktorý sa dá objektívne predložiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a. reklamovaný produkt spotrebiteľ predložil na adresu: BRUUU s. r. o Piešťanská 443 /54 Moravany nad Váhom 92221 

b. spolu s reklamovaným produktom bol na vyššie uvedenú adresu predložený doklad o kúpe – pokladničný doklad (faktúra), meno a adresu spotrebiteľa, prípadne telefonický kontakt, presné popísanie chyby produktu, prípadne ako došlo k chybe produktu.

9.Vzor reklamačného protokolu je dostupný na adrese : spotrebiteľ vyplní v reklamačnom protokole kolónky v bodoch a-g a reklamačný protokol odošle predávajúcemu elektronickou poštou, alebo slovenskou poštou, prípadne osobne na vyššie uvedenej adrese./

10. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný produkt kupujúci predloží na mieste uvedeného v tomto reklamačnom poriadku /bod 8.a./.

11. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

12. Kupujúci je uplatňuje zodpovednosť za vady produktu u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

13. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru v písomnej forme, napr. vo forme mailu, alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

14. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt.

15. Kupujúci si neuplatňuje záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený.

16. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a. nepredložením dokladu o zaplatení (kópiu dokladu odporúčame kupujúcemu si zabezpečiť a ponechať si), dodacieho listu

b. uplynutím záručnej doby produktu,

c. mechanickým poškodením produktu spôsobeným kupujúcim,

d. používaním produktu v podmienkach, ktoré neodpovedajú prirodzenému prostrediu,

e. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o produkt,

f. poškodením produktu nadmerným zaťažovaním, nesprávnou manipuláciou, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

g. poškodením produktu neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h. poškodením produktu náhodnou skazou a náhodným zhoršením, iným neodborným zásahom, poškodením či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,  neoprávneným zásahom do produktu.

17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a. odovzdaním opraveného produktu,

b. výmenou produktu,

c. vrátením kúpnej ceny produktu,

d. vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu,

e. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f. odôvodneným zamietnutím reklamácie produktu.

18. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

19. Záručná doba je 24 mesiacov u predaného tovaru a pri zhotovení veci na zákazku odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo,

b. predávajúci chybný produkt vymení za nový, identický ako reklamovaný produkt.

22. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť produkt riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:

a. zrušením kúpnopredajnej zmluvy, alebo na žiadosť zákazníka výmenou produktu za tovar iný funkčný, rovnakých, alebo lepších technických parametrov, alebo

b. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu produktu za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný produkt.

23. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt a odstránenie tej istej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát.

24. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt a odstránenie viac ako dvoch rôznych odstrániteľných chýb.

25. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako zákonom odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba produktu podľa spotrebiteľa objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby produktu prostredníctvom súdu.

26. Záruka sa nevzťahuje na neodborný zásah do produktu, resp. nedodržanie postupu uvedenom v návode na použitie – u produktov u ktorých takýto postup vyplýva z povahy výrobku.

27.Poučenie pre spotrebiteľa: (1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. (2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. (3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. (4) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať. (5) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE MIMOSÚDNYCH SPOROV

a) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom na bruuuslovakia@gmail.com, alebo BRUUU s. r. o Piešťanská 443 /54 Moravany nad Váhom 92221 :, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov.

c)Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Záruka sa Vám nebude vzťahovať na nasledovné:

* porušenie materiálu cudzím predmetom 
-vytiahnutie nitky nesprávnym praním(v pračke a bez sietky)
-vytiahnutie nitky nechtom,prstenom,záderom a podobne.
-vytiahnutie nitky domácim zvieraťom 

* zrazenie materiálu praním 

*zafarbenie pyžama nesprávnym praním 

V Moravanoch nad Váhom, dňa 01.01.2021

Obchodné podmienky 

Ochrana osobných údajov 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1 .VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci: Bruuu s. r. o Piešťanská 443/54 922 21 Moravany nad Váhom IČO: 46473581 IBAN: SK1575000000004015123298 Kontaktné údaje: tel: 0940 101 894 mail: bruuuslovakia@gmail.com (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, so sídlom v Trnave Pekárska 23 917 01 Trnava tel. č. 033 / 321 25 21,033 / 321 25 27 fax č. 033 / 321 25 23 e-mail: tt@soi.sk Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností: BRUUU s. r. o Piešťanska 443 /54 Moravany nad Váhom 92221 .

 

2PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy sú len položky tovarov a služieb (produktov) výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na www stránkach predávajúceho sú záväznými údajmi. Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať: – produkt bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh služieb, – produkt vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá produkt prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu produktu “na objednávku”, ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením produktu došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky zaobstaravacích nákladov produktu. Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: – objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.). Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

4. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ

ZMLUVY

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“). 2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické, alebo emailové potvrdenie alebo potvrdenie prostredníctvom súkromnej správy predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. 3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii produktu, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene produktu a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde a ako má byť produkt dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne dodania produktu, prípadne iné údaje.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

1. Predávajúci je povinný: a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu produkt v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal povinnosti ustanovené v platných právnych predpisoch SR, c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom v písomnej alebo aj elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie produktu a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (údaje o vlastnostiach produktu, návody na montáž, obsluhu, použite, údržbu, bezpečnostné upozornenia v slovenskom jazyku, formulár na odstúpenie od zmluvy, záručný list/ak je požadovaný spotrebiteľom, resp. ak predávajúci poskytne dlhšiu záručnú dobu ako je zákonná záručná doba/ doklad o kúpe produktu). 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný produkt.

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote do štrnástich dní (Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho) odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. 2. Spotrebiteľ: a. prevezme zakúpený alebo objednaný produkt, b. zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie produktu, c. potvrdí prevzatie produktu emailom, svojím podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby. 3. Spotrebiteľ má právo na dodanie produktu v množstve, kvalite, termíne spôsobom a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

6. DODACIE PODMIENKY

1. Spôsoby dodania tovaru Dodanie tovaru je možné nasledujúcim spôsobom: doručovanie kuriérskou spoločnosťou GLS. Najneskôr do 14dni od prijatia platby. Osobným odberom na adrese Bruuu s.r.o.,  Jarná 440/1, 92221 Moravany nad Váhom. 2. Cena a platenie. Pri objednávke produktu a doručovaní: poštovné + balné spolu: 5.90 eur Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu produktu dohodnutú v kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) podľa zák.č.18/1996 Z.z. v platnom znení formou: bankovým prevodom, podľa pokynov odoslaných do 24hodin po objednaní tovaru. 3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho IBAN:SK1575000000004015123298 , VS: číslo objednávky. 4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý produkt v lehote podľa kúpnej zmluvy 5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za produkt dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí produktu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného produktu. 7. Ceny produktu uvedené na www stránkach predávajúceho sú platné v okamihu objednania tovaru. 8. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, v prípade platby prevodom na účet predávajúceho, alebo uhradením hotovosti kuriérovi. 9. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k produktu až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. 10. Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. 11. Prevzatie produktu kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 12. K cene produktu je pripočítaná cena prepravy tovaru, tak ako je vyššie uvedené v bode 7.2. 13. Produkt je predávaný podľa požiadaviek kupujúceho a vystavených vzorov, katalógov, typových listov, vzorkovníkov predávajúceho, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 14. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia. 15. Kupujúci prevezme produkt prostriedkom, ktorý je uvedený v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. 16. Údaje o vlastnostiach produktov, množstvo, rozmery a ostatné údaje obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú záväznými údajmi. 17. Miestom dodania produktu je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. 18. Predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na adresu určenú v kúpnej zmluve kupujúcim. Produkt sa považuje za dodaný okamihom doručenia produktu na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky. 19. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci prevezme tovar osobne alebo zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpíše protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plno mocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve vo výške 5 Eur, pre ostatné krajiny sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. 20. Náklady spojené s vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. 21. Ak kupujúci skontroluje produkt po doručení a zistí, že produkt má nejaké vady, túto skutočnosť oznámi predávajúcemu a uplatní u predávajúceho reklamáciu produktu, resp. odstúpenie od zmluvy u predávajúeho. 22. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný produkt nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie produktu alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať produkt alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

7. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY

NA TOVARE

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. 9. AUTORSKÉ PRÁVA Autorské práva sa riadia Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení.Bruuu s. r. o je vlastníkom ochrannej známky.

8. OSOBNÉ A PLATOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a emailovú adresu. 3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu päť rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať kedykoľvek písomnou formou. 4. Predávajúci neprichádza do kontaktu s informáciami o platobných kartách ani s informáciami o prihlasovacích menách ani heslách ani kódoch zadávaných kupujúcim pri platbe za produkt. Za ochranu týchto údajov sú v plnom rozsahu zodpovední prevádzkovatelia platobných brán.

 

11. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci je povinný prevziať produkt a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 2. Odstúpenie od zmluvy kupujúci urobí písomnou formou. Do odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúci uvedie identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu produktu, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný predložiť /zaslať/predávajúcemu produkt spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a originálu dokladu o zaplatení . V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a predloží/zašle/ predávajúcemu produkt, ktorý mohol byť primerane použitý, nachádza sa v obale tovar nepoškodzujúcom a je úplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za produkt uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky, alebo v lehote 14 dní odo dňa prevzatia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia produktu predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. 3. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu bez nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním a doručením produktu, ak kupujúci spolu s produktom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním produktu. 4. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním produktu sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke, alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru.

Predávajúci  ,neumožňuje kupujúcemu vrátenie tovaru ,ktorý bol šití,alebo upravovaný  na mieru.

Výnimkou je reklamácia tovaru.V tomto prípade bude tovar zaslaný na odborné posúdenie znalcom.

9. ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI

Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.

10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ. 4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledujúcich zákonov a nariadení: a. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov b. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel), c. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení platných noviel), d. Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel). 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. 6. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie produktu predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 7. Kupujúci je prípadne povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, zákona ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, zákona. 8. Predávajúci dodržiava kódex správania sa. 9. Dĺžka trvania zmluvy – počas platnosti záručnej doby, podmienky vypovedania zmluvy sú vyššie uvedené. 10. Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť aj mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomnej dohody. 11. Vlastnícke právo predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho až po zaplatení všetkých platieb uvedených v zmluve.

 

11POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Na odstúpenie tovaru,použite formulár,,odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Kupujúcemu nevzniká nárok na vrátenie sumy za poštovné a balné pri odstúpení od zmluvy.

1. Právo na odstúpenie od zmluvy. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia výrobku. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese:oliviapagg@gmail.com Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na adrese: Bruuu s.r.o

Piešťanská 443/54 Moravany nad Váhom 9221. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 3. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom nášho mailu bruuuslovakia@gmail.com . Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom. 4. Lehota sa považuje za zachovanú, ak produkt odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti produktu. 5. Informácie uvedené v tomto poučení tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. 6. Kupujúci odoslaním objednávky a stlačením tlačítka „objednávka s povinnosťou platby“ výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. 7. Predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytuje spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. Potvrdenie obsahuje: všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, zákona ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku. 8. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 9. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu odovzdal predávajúci. 10. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona. 11. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

 

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO PRI ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.zákona. 2. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 3. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 4. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj produktu, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

12POVINNOSTI A OPRÁVNENIA SPOTREBITEĽA PRI ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

1. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť, alebo ho odovzdať predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si produkt vyzdvihne osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol produkt odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 2. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona. 3. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty produktu, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K SPRACOVANIU
OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Dotknutá osoba – kupujúci / návštevník webstránky,
Prevádzkovateľ – BRUUU s. r. o, Piešťanská 443/54, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO:
46473581
2. Príjemcovia osobných údajov – Slovenská pošta a. s., PC News s. r. o., Ing. Milan Mihaľo –
MEJ 50, s. r. o
3. Prevádzkovateľ vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť v zmysle § 44
zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ
máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám na
mail: bruuuslovakia@gmail.com , telefonicky volajte na číslo: 0940 101 894 alebo nás navštívte
osobne na vyššie uvedenej adrese prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia
európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) Dotknutá
osoba má právo sa na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa domáhať sa informácií o
svojich osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidácie či opravy svojich
osobných údajov prevádzkovateľom.
4. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej
osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Dotknutá osoba má právo: podať sťažnosť dozornému orgánu,
namietať proti spracúvaniu, požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim
sa dotknutej osoby, na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných
údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
Poučenie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a, potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je ustanovený);
účel spracúvania osobných údajov; zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov;
poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, čas platnosti
súhlasu alebo oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné údaje poskytnúť; tretie
strany, ak im majú byť osobné údaje poskytnuté; okruh príjemcov, ak im majú byť osobné údaje
sprístupnené; forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť osobné údaje zverejnené; tretie
krajiny, ak sa má uskutočniť prenos osobných údajov do týchto krajín,
c, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal
jej osobné údaje na spracúvanie,
d, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e, opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania,
f, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
g, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu. Uvedenú žiadosť
alebo informácie o úniku osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania
osobných údajov prevádzkovateľom možno adresovať prevádzkovateľovi, na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0940 101 894, resp. na elektronickej adrese: oliviapagg@gmail.com
Právo na prístup k osobným údajom
Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje,
ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva, máte právo získať k nim
prístup a ďalšie informácie o účele spracúvania Vašich osobných údajov, kategórii spracúvaných
osobných údajov, o tom, komu boli alebo majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä o
príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; ak sa osobné údaje
prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaní o
primeraných zárukách vyžadovaných zákonom, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je
možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať opravu Vašich osobných údajov, ich
vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných
údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných
údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás, existencii automatizovaného individuálneho
rozhodovania vrátane profilovania. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného
spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na
vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa človeka, predovšetkým súvisiacich s
výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami,
spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom) V týchto prípadoch poskytne
prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a
predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované
poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám osobné údaje Vami
požadovaným spôsobom. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva
iných fyzických osôb.
Právo na opravu osobných údajov
Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov
máte právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej
konkrétnej situácie, ak prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva Vaše osobné údaje
na týchto právnych základoch:
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa
alebo tretej strany.
Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné
oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo
záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie
osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v
rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných
údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho
marketingu nesmie spracúvať. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás
týkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú
na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem prípadov, keď je
spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.
Právo na výmaz osobných údajov
Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak požiadate prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných
údajov, prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v týchto prípadoch:
a, osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b, odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c, budete namietať spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel
priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,
d, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e, dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom,
f, osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15
ods. 1. zákona Ak prevádzkovateľ zverejnil Vaše osobné údaje a je povinný ich na základe vyššie
uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a
náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, aby títo
prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať Vaše osobné údaje, ak sú potrebné
a, na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
b, na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d , na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak
je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov
takého spracúvania, alebo
e , na uplatnenie právneho nároku.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak
a, namietate správnosť Vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich
osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,
b, spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o
obmedzenie ich použitia,
c, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo
d, namietate spracúvanie osobných údajov;
e, prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené
dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa
spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje
prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho
nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Prevádzkovateľ je povinný Vás
informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením
spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi (každý, komu sa poskytli Vaše osobné údaje)
opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania
osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak
to požadujete, prevádzkovateľ Vás o týchto príjemcoch informuje.
Právo na prenosnosť osobných údajov
Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte právo preniesť
tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie
Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami (t.j. elektronicky), pričom
osobné údaje sa spracúvajú buď
a, na základe Vášho súhlasu,
b, alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie
opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Toto právo nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté
právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných
údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej
moci zverenej prevádzkovateľovi.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane
osobných údajov máte podľa § 100 tohto zákona právo podať Úradu na ochranu osobných
údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či
došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k
porušeniu zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia
na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona. Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom
webovom sídle. Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených
v návrhu a kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo
na prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov,
právo na prenosnosť osobných údajov), ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo
uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.
Vyššie uvedené práva (okrem práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov)
možno e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u prevádzkovateľa, ktorý vykonáva dohľad nad
spracúvaním osobných údajov. revádzkovateľovi takisto možno oznámiť únik osobných údajov či
iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať
návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo
kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk .
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť
zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže
uplatniť blízka osoba.
Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ
bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných
nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním
informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný
písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ Vás, ako dotknutú osobu týmto informoval o ochrane Vašich osobných
údajov a poučil Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu
tejto písomnej informačnej povinnosti.
SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY
USKUTOČNENIA OBJEDNÁVKY
1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka
ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavovanie uplatňovania zodpovednosti za vady
predaných výrobkov – vyplývajúce z planenia zmluvy.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno,
priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny
kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov – 10 rokov
Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií
Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia
všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba
vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
3. Doba uchovávania osobných údajov – 10 rokov
Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies
Možno už teraz máte na webstránke informačnú stránku ku cookies. Túto môžete použiť
a doplniť do nej právny základ – článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila
súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. Alebo
použite text nižšie.
Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k
spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účely spracúvania osobných údajov: napríklad: poskytovanie služieb, analýza návštevnoti –
google analytics.
Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží v počítači
používateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba
vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné
z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré
sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač
zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu
dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo
vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR, časť 7.9
v organizačnej smernici našej dokumentácie)
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré
sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Bruuu Club 

Prihláste sa k odberu Bruuu noviniek

©2023 by Pommes et Poires. Proudly created with Wix.com

0